Niezwykłe właściwości zwykłej wody - Referat

Niezwykłe właściwości zwykłej wody - Referat

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY - REFERAT
 
 
 
 
-----------------
 
 
WSTĘP:
 
Woda jest źródłem życia i trudno nam sobie wyobrazić, by kiedykolwiek mogło jej zabraknąć. Utrata 3% wody w organizmie powoduje uczucie zmęczenia, ból i zawroty głowy, a utrata 10% wody zagraża życiu. Woda jest powszechną substancją na Ziemi, ponieważ zajmuje około 70% jej powierzchni. Znamienne jest, że istoty żywe składają się w większości z wody. Całość masy ludzkiego organizmu to - ponownie - ponad 70% wody (otyli mają jej mniej, tzn. ok. 55%). Serce składa się w 77%, wątroba z 84%, a mózg nawet z 82-92% wody. 
Powszechność występowania cieczy ukrytej pod ogólną formułą H2O powoduje, że nie zastanawiamy się nad tym, że jest ona cenniejsza niż złoto, że jest największym skarbem, który należy szanować i strzec. Jej powszechność powoduje to, że nie zastanawiamy się, jakie ma ona własności. Własności sprzyjające życiu: wznosi się bardzo wysoko w naczynkach kapilarnych wbrew sile ciążenia i zasila najwyższe konary drzew. Największą gęstość otrzymuje w temperaturze 4 stopni Celsjusza, stąd w zimie dna jezior są siedliskiem wszelkiego życia, gdy powierzchnię akwenów wodnych pokrywa tafla lodu. W zakresie temperatur 36,5 do 37,5 stopni posiada tak duże ciepło właściwe, że trudno jest przegrzać organizm. Woda więc chroni nasze organizmy przed przegrzaniem i wychłodzeniem. Woda stabilizuje klimat Ziemi. 

Może wydać się dziwne, ale woda – zgodnie z wodorotlenkami tej samej grupy z tablicy Mendelejewa – powinna wrzeć w temperaturze minus 80 stopni Celsjusza, a zamarzać w temperaturze minus 100 stopni Celsjusza. Jej ciekły stan na Ziemi jest więc cudem wynikającym z jej struktury. Struktura, czyli ułożenie atomów wodorów względem tlenu, powinna wynosić 90 stopni, a w rzeczywistości wynosi 105 stopni. Dlaczego? Nie wiadomo. Woda jest cudowną substancją, najmniej poznaną i zbadaną na Ziemi. Woda oprócz struktury chemicznej ma także własną strukturę fizyczną. Jej strukturę fizyczną możemy podziwiać w różnorodnych wzorach płatków śniegu. Każdy płatek śniegu zawiera około 10 do 18 cząsteczek wody. Klasyfikacja kryształów lodu wyróżnia ok. 80 ich rodzajów. Kształt płatka zależy od temperatury, wysokości i zawartości wody w chmurze, w której tworzy się płatek.
Dotychczas nie pojawiły się dwa takie same płatki śniegu. Aby tak się stało, musiałoby spaść ich aż 10 sztuk z pięcioma milionami zer, a dotychczas w dziejach Ziemi spadło zaledwie 10 sztuk z 35 zerami. 
 
Woda wystepuje w zaskakująco dużei ilości postaci. Mamy wodę strukturyzowaną, destylowaną, jonizowaną itd. a każda ma specyficzne właściwości pomoimo - przynajmniej teoretycznie - prostej budowy chemicznej. - H2O !
 
 
 
 
 
Niezwykłe właściwości zwykłej wody.
 
      Wykonał:                                       Prowadzący:
  Ireneusz Wolański                                      dr inż. Zenon Bonca
                             SiUChiKl
 
SPIS RZECZY:
 
1.Wprowadzenie:
1.1 Woda zaskakująca ciecz
1.2 Struktura molekularna wody
2. Przechłodzenie
3. Zeszklenie
4. Woda z topniejącego lodu
5. Czwarty stan skupienia
6. Obróbka magnetyczna
7. Woda żywa i martwa
8. Informatyczne właściwości wody
9. Mądra woda
10. Podsumowanie1.Wprowadzenie:
 
                           
 
1.1
Woda – zaskakująca ciecz:
 
Najbardziej zaskakującą i korzystną dla natury cechą wody jest jej zdolność
bycia cieczą. Właściwa pojemność cieplna wody c = 4,18 kJ/kgK. Jest to wartość
najwyższa spośród wszystkich innych substancji. Plasujący się na drugiej pozycji
alkohol etylowy ma tylko 2,84 kJ/kgK. Lód i para wodna mają wartość c dwa razy
mniejszą od wody, mimo że dla wszystkich innych substancji topnienie prawie nie
zmienia wartości pojemności cieplnej. Wyjątkowo wysoka pojemność cieplna
przekształca oceany i morza w gigantyczne zasobniki ciepła, które łagodzą dobowe
wahania temperatury.
Właściwa pojemność cieplna każdej substancji rośnie wraz ze4 wzrostem temperatury. Woda i tutaj
jest wyjątkiem. Wykres zależności właściwej pojemności cieplnej wody od temperatury posiada
minimum przy temperaturze 37oC, tzn.odpowiada normalnej temperaturzeciała człowieka.
Następną nie mniej ważną cechą wody jest jej zdolność do zwiększania swojej objętości przy
zamarzaniu, co różni ją od innychsubstancji. Wszystkie ciała po przejściu w stan stały stają się
bardziej gęste, tylko nie woda. Woda osiąga maksymalną gęstość przy temperaturze 4oC.
Lepkość wody, to jeszcze jedna jej oryginalna cecha. Zwykle ze wzrostem
ciśnienia lepkość dowolnej substancji rośnie, a ze wzrostem temperatury – maleje.
Lepkość wody zachowuje się inaczej: znacznie zmniejsza się przy obniżaniu ciśnienia
w zakresie temperatur poniżej 30oC, lecz w miarę podnoszenia ciśnienia zaleŜność
przechodzi przez minimum i rozpoczyna się jej trend wzrostowy.
Całokształt wymienionych właściwości czyni wodę nie tylko jedynym
sprzyjającym środowiskiem do zamieszkiwania w niej róŜnych form życia, ale
decyduje o jej szerokim zastosowaniu w technice.
 
1.2
Struktura molekularna wody.
 
Podstawową przyczyną wszystkich wyróżniających się właściwości wody jest
obecność wiązań wodorowych (mostków) pomiędzy cząsteczkami wody. Dzięki tym
wiązaniom pojedyncze cząsteczki łączą się w asocjaty, te z kolei tworzą jeszcze
bardziej złożone struktury (klatraty), które stawiają opór jakimkolwiek zewnętrznym
oddziaływaniom: cieplnym , mechanicznym i elektrycznym.
Cząsteczka wody jest pod kaŜdym względem niesymetryczna. Atomy wodoru
tworzą na jednym z jej końców ładunek dodatni, natomiast elektrony atomu tlenu nainnym
końcu – ładunek ujemny. Dzięki temu cząsteczka wody jest dipolem
elektrycznym, posiadającym istotny moment dipolowy o wartości 1,87D.
Rysunki przedstawiające strukturę molekularną wody:
 
2.
Przechłodzenie:
 
Czy woda może istnieć w stanie ciekłym, osiągając jednocześnie temperaturę poniżej
0 C.? Tak, może. Jest to stan przechłodzenia. Ulega on zakłóceniu przy pojawieniu się w
wodzie zarodka lodu o objętości rzędu 10-6 mm3. W charakterze zarodka może wystąpić
cząsteczka kurzu, domieszka mechaniczna, obecność w wodzie fazy stałej lub
najdrobniejszych pęcherzyków powietrza.
W technice chłodniczej ze zjawiskiem przechłodzenia spotykamy się przy jej
zamrażaniu, np. w wytwornicach lodu. Przechłodzenie wody w lodowej formie chłodziarki
domowej, wymagania:
 
• stosunkowo niewielka masa wody (do 30-50g)
• niskie tempo chłodzenia (do 1-1,5oC/min)
• brak domieszek i pęcherzyków powietrza
• zupełny bezruch, w tym brak wibracji
• idealnie gładka powierzchnia formy
• brak oddziaływań zewnętrznych
• pożądana jest wstępna obróbka magnetyczna wody,
 
                              
 
3.
Zeszklenie:
 
Jest to proces w pewnym sensie przeciwny do przechłodzenia. Występuje, kiedy
prędkość chłodzenia przewyższa prędkość wzrostu kryształu lodu. Woda nie nadąża
zmieniać swojej struktury w heksagonalną lub inną krystaliczną strukturę lodu i pozostaje
bezpostaciowa w stanie zamrożonym. Oczywiście, wytrzymałościowe i inne własności
zeszklonej wody wyraźnie różnią się od własności lodu. Taką wodę można uzyskać
wpuszczając kroplę wody do naczynia z ciekłym azotem.
 
4.
Woda z topniejącego lodu:
 
Po stopieniu woda posiada bardziej;
uporządkowaną strukturę, zawiera zarodki klatratów lodu, co pozwala jej na aktywniejsze
oddziaływanie ze składnikami biologicznymi i rozpuszczonymi substancjami. Zwiększa się
aktywność fizyko-chemiczna i biologiczna stopniałej wody w porównaniu z wodą zwykła, co
wiąŜę się z tym, Ŝe jest ona informacyjnie czystą substancją. Sadownicy oraz ogrodnicy
stosują taką wodę w celu przyspieszenia wzrostu roślin. Efekty wpływu wody z topniejącego
lodu na organizm człowieka: unormowanie pracy przewodu pokarmowego i przemiany
materii oraz stymulacja regeneracyjnych funkcji komórek, co prowadzi do odmłodzenia skóry
i całego organizmu.
 
                                 
 
5.
Czwarty stan skupienia wody:
 
Woda zawarta w komórkach organizmów żywych, w tym również u człowieka, w temperaturze około
4oC może przejść w czwarty stan skupienia, który róŜni się zasadniczo od lodu, tymże komórki żywego
organizmu nie są przy tym rozrywane. Stanten nazywa się stanem anabiozy, który polega na ustaniu
procesów anabolicznych zachodzących w żywym organizmie.Istnieje hipoteza, że
u podstaw biblijnej opowieści o tym, jakJezus Chrystus chodził po wodzie leży właśnie ten fenomen, tj. że Jezus
pośród innych swoich poza zmysłowych zdolności posiadał umiejętność zamiany siłąmyśli znajdującą się
w bezpośredniej bliskości wodę w stan skamieniały.
 
6.
Obróbka magnetyczna wody:
 
Oddziaływanie pola magnetycznego na wodę pod względem fizyki zjawiska i pozytywnych
następstw, jest zbliżone do efektu stopniałej wody. Hipotezy działania pola magnetycznego na wodę:
 
• koloidalną (fragmenty cząstek koloidalnych stanowią ośrodki
  krystalizacji);
• jonową (hydratacja jonów)
• wodną (przebudowa asocjatów wody, deformacja wiązań
wodorowych)
 
Obrobiona magnetycznie woda znalazła zastosowanie do podlewania sadów, ogrodów.
Urodzaj warzyw i owoców wzrasta nawet o 30%przy zastosowaniu tej wody. W technice chłodniczej i
klimatyzacyjnej magnetyczną obróbkę wody wykorzystuje się jako środek intensyfikacji
wymiany ciepła i zmniejszania zanieczyszczenia osadami wewnętrznych powierzchni rur i
kanałów wymienników ciepła. Przyłożenie pola magnetycznego istotnie zmniejsza szybkość
tworzenia się szronu na powierzchniach chłodnic powietrza.7. Woda żywa i martwa:
żywa i martwa woda od dawna kojarzy się większości ludzi z baśniami ludowymi.
Dopiero stosunkowo niedawno uczeni stwierdzili, że żywa i martwa woda rzeczywiście
istnieje w przyrodzie. Ponadto można ją otrzymać sztucznie w warunkach laboratoryjnych. W
rezultacie, zagadnienie wody żywej i martwej stało się nadzwyczaj popularne. Autorzy
odkryć na razie nie spieszą się z publicznym ujawnieniem tajników swoich technologii, licząc
na ich korzystną sprzedaż. Nie ulega jednak wątpliwości, że za zasłoną ich komunikatów o
charakterze reklamowym kryje się określona biofizyczna treść. Badania w tym kierunku
prowadzi się w wielu krajach, w tym na Ukrainie, gdzie w ramach tajnych programów
naukowych dążono do opracowania uniwersalnych biokorektorów, nazwanych „spinorami".
Ukraińscy specjaliści odkryli nową postać wody. Nie fizyczną, jak lód, woda lub para,
a dwie fizykochemiczne odmiany ciekłej wody - dwa spinory: dodatni i ujemny.
Można je też w przybliżeniu nazwać: woda-kwas i woda-zasada. Jeśli zasada i kwas
zostaną zmieszane, to w wyniku chemicznej reakcji zobojętnienia powstanie sól, wydzielająca
się jako osad. Natomiast po zmieszaniu obu spinorów, otrzyma się zwykłą wodę i wydzieli się
znaczna ilość energii.
Spinor jest wynikiem prac specjalistów jednej z grup naukowych, wcześniej
uczestniczących w programach wojskowych. Po wejściu w Ŝycie ogólnoświatowej konwencji
o zakazie broni biologicznej, po rozpadzie ZSRR i ostatecznym zamknięciu wojskowych
programów biologicznych, próby ze spinorem kontynuowano. Dlaczego? Wynalazcy wykryli
jego lecznicze właściwości, obserwując wpływ preparatu na regenerację komórek i tkanek.
Eksperymentalnie udało się otrzymać grupę komórek, która zaprzestała naturalnego
obumierania, a ponadto namnożyła całkowitą ilość komórek o 30 do 40 razy przekraczającą
ich maksymalnie możliwą liczbę, wynikającą z ilości substancji odżywczych w probówce.
Około siedem lat temu spinor pokonał nie poddające się działaniu antybiotyków formy
gruźlicy w warunkach instytucji medycznej typu zamkniętego (szpital więzienny). Przez
ostatnie 14 lat specjaliści testowali działanie spinora na sobie, swoich bliskich i pacjentach
ochotnikach. Wyniki badań wirusologicznych podsumowano w sprawozdaniach naukowych
dwóch wiodących w kraju instytutów naukowo badawczych: „Zadziwiające jest, jak szybko
zachodzi gojenie się ran pod działaniem spinora. Dwa palce mojego znajomego zostały
poraŜone łukiem elektrycznym - były po prostu czarne. Jednak po dziesięciu dniach nie
została ani jedna szrama, ani jedna blizna. Wirusy i tzw. powolne infekcje dają się pokonać w
ciągu około trzech miesięcy. W przypadku AIDS pacjent codziennie przyjmuje 150 ml
spinora rano i wieczorem, oczywiście nie rezygnując ze środków przywracających funkcję
układu odpornościowego. Czas zwalczania wirusów rakotwórczych oszacowano na około pół
roku. Grypa, odra, ospa wietrzna mogą zostać wyleczone w ciągu dnia”.
Nie jest to fantastyka, jednak do podobnych faktów należy podchodzić szczególnie
ostrożnie. Współczesna medycyna jest nadzwyczaj konserwatywna - wszystko trzeba
dokładnie zbadać, aby wykluczyć negatywny wpływ na człowieka i wystąpienie niepożąda-
nych efektów w kolejnych pokoleniach.
Czy istnieją przeciwwskazania? Do tej pory sformułowano tylko jedno, ale trudne do
sprecyzowania. Specjaliści nazwali je granicą energoinformacyjną. Na skutek przyjmowania
spinoru ustaje naturalne obumieranie poszczególnych typów komórek ludzkiego organizmu.
Po zaaplikowaniu preparatu 10 lub 100 razy w ciągu 72 godzin rozpoczynał się gwałtowny
wzrost komórek, przewyższający proces kontrolowany 30 do 40 razy. Przy tym komórki
zmieniały swoje rozmiary i kształty. W polu widzenia nie zaobserwowano martwych
komórek. Aby określić czy to dobrze czy źle, trzeba jeszcze przeprowadzić tysiące testów na
przestrzeni kilku lat.
A oto inny przykład, wiążący proces otrzymywania żywej wody z jej obróbką
magnetyczną. Znana jest technologia „ożywiania" wody I. Grandera . Z jej pomocą wytwarza
się „motory magnetyczne", dzięki którym potęguje się naturalny magnetyzm, zapewniający
dopływ energii. Energia ta zmienia strukturę i energo-informacyjne zasoby wody na długi
okres czasu. Woda poddawana obróbce i stająca się przez to nośnikiem „motorów
magnetycznych" pochodzi z ujęcia w szybie nieczynnej kopalni i następnie zostaje pobudzonabłyskami światła o bardzo wysokiej częstotliwości (przekazanie informacji). Otrzymana w ten
sposób woda Grandera stanowi źródło energii do „ożywienia" wykorzystanej przez człowieka
wody, która z kolei wykazuje pozytywne, dobroczynne i harmonizujące działanie na ziemską
florę i faunę.
Autorzy technologii opracowali urządzenia nazywane "ożywiaczami wody" i przeznaczone do bezkontaktowej
obróbki wody wodociągowej. Aparaty te posiadają wewnętrzne przedziały, napełnione wodą Grandera.
W wyniku „ożywienia" woda nabywa korzystnych dla organizmu własności, a mianowicie:
 
• wzmacnia się odporność wody
na szkodliwe oddziaływania;
• polepsza się mikrobiologiczny
stan wody i innych cieczy
(trwałość podczas przechowywania);
• woda staje się miękka,
poprawiają się własności
smakowe, zachodzi klarowanie wody;
• powstaje potencjał energoinformacyjny,
będący źródłem oddziaływania na organy
i układy organizmu.
 
                         
                 foto: escape.com.pl
 
Urządzenia I. Grandera do „ożywania" wody są bardzo różnorodne i pokrywają
szeroki zakres obszarów stosowania. Istnieją aparaty do systemówcentralnego
zaopatrzenia w wodę, układów ogrzewania i wodociągów w mieszkaniach, do obróbki
wody w studniach, basenach i naturalnych zbiornikach wodnych. Do „ożywiania" napojów
produkuje się specjalne naczynia wyposaŜone w komory z żywą wodą. Szerokie zastosowanie
żywa woda znajduje przy „ożywianiu" powietrza oraz harmonizacji i uzdrawianiu organizmu
człowieka.
 
8.
Informatyczne własności wody.
 
Dzięki istnieniu struktury w wiązaniach wodorowych, woda jest bardzo pojemną
energetycznie substancją. Według prof. Mołdaszewa nawet bardziej pojemną niż geny
człowieka. Wodorowe wiązania cząsteczek wody nie są trwałe, poszczególne wiązania
istnieją jedynie przez setne części sekundy. Oznacza to, że jeśli nawet cząsteczki wody tworzą
pewne struktury, to twory te natychmiast się rozpadają. Tak mówi nauka.
Powątpiewając w to S. Zenin dokonał obliczeń, z których wynika, że krótko żyjący
asocjat, złożony z pięciu molekuł wody, łącząc się z drugim takim nietrwałym asocjatem,
moŜe utworzyć strukturę, której czas życia będzie już o dwa rzędy wielkości większy,
sięgając 10 do 14 sekund. Nowa struktura stabilizuje się dzięki „jednoczesnemu zamknięciuwszystkich
końcowych atomów tlenu w pięciokątne pierścienie". Jest to jeszcze zbyt krótki
czas, aby zaszły istotne zmiany własności wody. Jednak skoro skomplikowanie struktury
molekularnej wydłuża czas jej życia, to czy nie może istnieć taki asocjat który będzie
stabilny?
Otóż obliczenia teoretyczne pokazały, że może istnieć taki „kryształ" wody, złożony z
912 cząsteczek, którego czas życia liczy się w minutach a nawet w godzinach. Zenin nazwał
tą postać „podstawowym elementem strukturalnym wody". Przypomina on mały szpiczasty
kryształek lodu, utworzony z sześciu romboidalnych ścian. W wodzie istnieją miriady takich
kryształków, co już udowodniono i potwierdzono różnymi metodami fizyko-chemicznymi.
Kryształki wody na koniuszku pióra rzeczywiście istnieją!
Na powierzchni kaŜdej ściany każdego kryształka może powstać odrębny, przypadkowy
rozkład elektrycznych „plusów" i „minusów". Są to znane nam już dipole wody, tworzące
ścianę kryształka i wystające z niej biegunem dodatnim lub ujemnym. Otrzymuje się więc
kod dwójkowy, jak w elektronicznej maszynie cyfrowej. Wyobraźmy sobie teraz wodę
destylowaną o wysokim stopniu czystości. Ściany kryształków w takiej wodzie są
elektrycznie obojętne - w kodzie dwójkowym na nich „niczego nie zapisano". W pewnej
chwili do wody tej dostaje się cząsteczka jakiegoś związku chemicznego. Na skutek
zetknięcia się z „kryształkiem" wody niejako odbija ona na jego ścianie swój
elektromagnetyczny wzór. Następnie ten „znaczony" kryształek w kontakcie z drugim,
„czystym", sprawia to samo - przekazuje mu swój rysunek, lecz w „negatywie": tam, gdzie u
pierwszego kryształka występował minus, na odpowiedniej ścianie drugiego kryształka
powstaje plus. Aby proces odbijania i przekazywania „danych" przebiegał z większą
szybkością, wodę naleŜy intensywnie wstrząsać, zwiększając tym samym częstotliwość
zderzeń „kryształków". Akurat tym zajmują się homeopaci -na potęgę trzęsą swoimi
probówkami na specjalnych urządzeniach.
`Opisana pseudokrystaliczna struktura wody tłumaczy wiele jej dziwnych własności, które do
tej pory nie znajdowały wyjaśnienia. Na przykład, fenomen rozpuszczalności. Woda
rozpuszcza prawie wszystko! A to dlatego, że w wodzie zawsze znajdzie się określona ilość
kryształków z odpowiednim wzorem elektromagnetycznym, który działa jak wytrych, łatwo
rozszczepiając rozpuszczaną substancję...
Wyjaśnienie znalazło także oddziaływanie na wodę pola magnetycznego - burzy ono po
prostu „kryształki". Jeśli wymieszać wodę mieszadłem magnetycznym, jej własności fizyczne
radykalnie się zmienią. Analogicznie wpływa na wodę alkohol etylowy -niszczy jej
informacyjną strukturę.
Prawdą jest, że środków oddziaływujących na wodę podobnie do alkoholu i pola
magnetycznego, jest niewiele. Dlatego niemal wszystkie zjawiska, zachodzące między wodą i
rozpuszczanymi w niej substancjami, są formą informacyjnego współoddziaływania. Przypomniawszy
sobie, ile wody zawiera organizm ludzki, zrozumiałe stają się mechanizmy wielu zewnętrznych wpływów na
człowieka.
Eksperyment Aleksandra Szpilmana, również pokazuje możliwości zapisu informacji w wodzie.
Eksperyment opatrzono kryptonimem „podchmielona woda lub alkoholowa homeopatia". Istota jego jest
następująca (rysunek obok). Polem aksyonowym A pochodzącym z generatora G (konstrukcji akademika
Akimowa) prześwietlono płaską ampułkę R napełnioną 50% roztworem spirytusu do poziomu około 2 mm.
Hermetycznie zamkniętą ampułkę wykonano zcienkiego, przezroczystego plastiku, wykorzystywanego
w produkcji butelek do przechowywania napojów chłodzących. Pod nią umieszczono czystą wodę w porcelanowym
spodku. Przypuszczano, że pole aksyonowe ma zdolność przenoszenia własności cieczy w ampułce R do wody W.
Sto gramów wody naświetlano przez 10 minut. Następnie eksperymentatorzy, a właściwie obiekty
doświadczenia - P.M. Miaczyn i A.A. Szpilman dokonali degustacji - wypili po 50 gramów. I wtedy... tak
relacjonowali badacze: „Woda zyskała nieco kwaśny po-smak... Wzburzyła się krew, zaszumiało w głowie. Powstało
odczucie, jakbyśmy dopiero co wytrzeźwieli... Wyruszyliśmy na poszukiwanie soku z
kiszonych ogórków."
Efektu „podchmielonej wody" nie obserwuje się gdy energia pola aksyonowego jest mniejsza
od 300eV, a występuje on wyraźnie przy 600eV i więcej.
Doświadczenie to ukazuje możliwość wykorzystania tego typu generatorów w homeopatii.
Ponieważ alkohol wywołuje w człowieku szerokie spektrum odczuć i reakcji, jego wy-
korzystanie pozwala zbadać wiele wariantów oddziaływania homeopatii na ludzki organizm.
A przede wszystkim - doświadczenie stanowi demonstrację moŜliwości zmian własności
wody. Czasem woda, po przejściu wielostopniowego procesu oczyszczania, zachowuje
„bagienny" smak i zapach. Woda pozostaje „martwą". Możliwe jednak, że odpowiednie
generatory pozwolą „ożywiać" wodę. Uczyniąją smaczną i uzdrawiającą. Co dziwne, ale
prawdziwe - można odczuć upojenie, nawet nie kosztując napromieniowanej wody, a jedynie
będąc obecnym w pomieszczeniu, gdzie dokonuje się opisany eksperyment.
 
                                
 
9.
Mądra woda.
 
Chodzi tu o technologię tzw. kodowania sądowego - system SmartWater.
Wykorzystuje się w tym celu nie-wielką ilość absolutnie przezroczystej cieczy, bez koloru i
zapachu, w której znajdują się miliony niewidocznych dla oka człowieka cząsteczek. Na
każdej z nich naniesiono unikatowe grawerowanie, czyli SIN-kod mądrej wody (SmartWater
Indentification Number). Numer ten można odczytać metodą mikrofotografii. Jest on
indywidualny dla każdej rzeczy, którą chcemy uchronić od kradzieży (np. telewizor, auto,
garnitur, szkatułka itp). Ciecz jest napylana na obiekt i nie pozostawia zauważalnych śladów
na jego po-wierzchni. Cząsteczki z kodem SIN są na tyle małe, że przylepiają się do
wszystkich powierzchni, wchodząc w najdrobniejsze pory. Nie da się ich całkowicie
usunąć nawet przez staranne mycie. Kiedy złodziej dotknie oznakowanej w ten sposób
rzeczy, na jego skórze i ubraniu zostaną tysiące SINów, których nie jest wstanie się pozbyć
przez wiele miesięcy, nawet jeśli wie o ich istnieniu. Policji wystarczy naświetlić osobę podejrzaną
promieniowaniem UV, aby dowieść faktu jej kontaktu z rzeczą oznakowaną - skóra iubranie
będą fosforyzować zielonym i żółtym światłem. W ten sposób można ustalić cały
łańcuch przestępczy -od włamywacza do pasera. Następnie mikrofotografia pozwoli ujawnić
numer mądrej wody, a więc ustalić rodzaj skradzionej rzeczy i jej właściciela.
 
        
 
10.
Podsumowanie:
 
Ludzkość stoi na progu jakościowego skoku na zupełnie inny poziom wiedzy, ku
opanowaniu nowych postaci energii myśli, nazywanej też energią psychiczną lub energią
niskiego poziomu. Jej moc jest milion razy większa niż energii jądrowej. Władnie nią
wymaga nie tyle specjalnej wiedzy, co najwyŜszego poziomu świadomości duchowej i
duchowej kultury. Mogą tą być zupełnie nowe zasady długoterminowego przechowywania
produktów żywnościowych.
 
 
  
 
 
11.
Bibliografia:
 
- Sergiy Filin - TCHiK nr 8/2005 –str. 276 – 285
- www.wikipedia.pl
 
 
                         --------------------------------------------------------------